تازه های دست دوم فروشی  شرکت زمین توانا تجهیز

SEC-50295
کالای جدید
1 Review(s)
مدل: یک سیستم نوری
ساخت: کارل زایس آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: jena pol
ساخت: کارل زایس ینا آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: JENA LAB POL
ساخت: ساخت کارل زایس ینا آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر

SEC-50234
کالای جدید
1 Review(s)
مدل: F/-SM 6 - AD
ساخت: HUND آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: STANDARD N2
ساخت: ساخت زایس آلمان ZEISS GERMANY
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
SEC-50292
کالای جدید
1 Review(s)
مدل: 501 کلاس آموزشی
ساخت: ساخت چین
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر

1 Review(s)
مدل: WILD- ST4
ساخت: سوئیس/ سنگاپور
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
SEC-50202
کالای جدید
1 Review(s)
مدل: جیبی
ساخت: CASELLA انگلیس
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
SEC-50292
کالای جدید
1 Review(s)
مدل: XPT-7-MO
ساخت: نانجینگ چین
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر

SEC-50293
کالای جدید
1 Review(s)
مدل: XPT-7-BI
ساخت: ساخت نانجینگ چین
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
SEC-50201
کالای جدید
1 Review(s)
مدل: TPS1
ساخت: WILDسوئیس
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: برای ST4
ساخت: WILD سوئیس
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر

SEC-50200
کالای جدید
1 Review(s)
مدل:
ساخت: زایس آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: STANDARD-25 POL
ساخت: ZEISS آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
SEC-50290
کالای ویژه
1 Review(s)
مدل: STANDARD-25 POL
ساخت: ZEISS آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر

SEC-50233
کالای جدید
1 Review(s)
مدل: دو چشمی
ساخت: زایس آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: ORTHOLUX II
ساخت: لایتز آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: WILD- MS3
ساخت: سوئیس
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر

1 Review(s)
مدل:
ساخت: الیمپوس ژاپن OLYMPUS
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: zetopan
ساخت: ریچارد اطریش
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
SEC-50287
کالای جدید
1 Review(s)
مدل: XP-201
ساخت: ساخت CHINA
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر

SEC-50286
کالای جدید
1 Review(s)
مدل: XP-201
ساخت: ساخت چین
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل:
ساخت: زایس آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: STEMI SV8
ساخت: ZEISS WEST زایس آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر

1 Review(s)
مدل: SZ
ساخت: الیمپوس ژاپن
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
SEC-50315
کالای جدید
1 Review(s)
مدل: سری استاندارد
ساخت: زایس لمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: فلوئورسانس زتوفان
ساخت: ریچارد اطریش
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر

1 Review(s)
مدل: آموزشی
ساخت: زایس آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
SEC-50283
کالای جدید
1 Review(s)
مدل: آموزشی
ساخت: کارل زایس آلمان CARL ZIESS
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: METALLUX II
ساخت: لایتز آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر

SEC-50282
کالای جدید
1 Review(s)
مدل: S-14
ساخت: ZEISS آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: داراي صفحه زير
ساخت: آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: داراي صفحه زير
ساخت: آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر

1 Review(s)
مدل: مدل برانتون
ساخت: WATTSانگلستان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: برانتون
ساخت: تحت لیسانس SCINTREXکانادا
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: SCEINTIFIC TECHNICAL - KARL KOLB
ساخت: بريت هاپت كاستل آلمان اورجينال
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر

1 Review(s)
مدل: فروخته شد
ساخت: HOPEژاپن اورجينال
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: برانتون
ساخت: بريت هاپت كاستل آلمان اورجينال
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل:
ساخت: اطريش
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر

1 Review(s)
مدل: فروخته شد
ساخت: KING ژاپن اورجينال
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: ORTHO LUX
ساخت: لايتز آلمان اورجينال
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل:
ساخت: OLYMPUSژاپن
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر

1 Review(s)
مدل: AMPLIVAL
ساخت: CARL ZEISS آلمان
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل:
ساخت: شوروی سابق
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر
1 Review(s)
مدل: اینورت
ساخت: چین
فروش آنلاین قیمت مناسب
اطلاعات بیشتر